Polityka prywatności

1. Prywatność na pierwszy rzut oka

Informacje ogólne

Następujące informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części „Informacja o administratorze danych“ w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Jak zbieramy Twoje dane?

Jednym ze sposobów, w jaki zbieramy Twoje dane, jest przekazanie ich nam przez Ciebie. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza do formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

2. Hosting

Zewnętrzny hosting

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystanie z hostingu służy realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego zapewnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Nasz hoster będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hostera:

LechTel Telematik
Ratiborer Str. 20
86405 Meitingen

Realizacja zamówienia

Z ww. dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie na zlecenie (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO).

3. informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, jak również z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak to się robi i w jakim celu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga na temat podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Centrum Pielgrzymów w Schoenstatt
Am Marienberg 1
56179 Vallendar

Phone: 0261 96264-0
E-mail: kontakt@schoenstatt-info.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.)

Okres przechowywania

Jeśli w niniejszej Polityce Prywatności nie został wymieniony bardziej szczegółowy okres przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli zgłosisz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy zatrzymania na podstawie prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane na podstawie art. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeżeli Państwa dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO.

WHEN DATA PROCESSING IS BASED ON ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

Jeśli TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAKAZAĆ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ UŻYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo odwołania do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe..

Ujawnienie, usunięcie i sprostowanie

Mają Państwo prawo, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Książki

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (trwałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach, gdy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm zewnętrznych (pliki cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Książki mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. dla funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookies i zezwalała na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach analitycznych, poinformujemy o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Borlabs Cookie Consent, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookies Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć pod. https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystanie z technologii zgody na pliki cookies Borlabs odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

Zapytaj mailowo, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwa, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po rozpatrzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają bez zmian.

5. wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (lokales Hosting)

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.